Regulamin

Regulamin sklepu

 I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pimage.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Pojęcia funkcjonujące w niniejszym regulaminie:
  3.1 - Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
  3.2 - Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3.3 - Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  3.4 - Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pimage.pl
  3.5 - Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem pimage.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia
  3.6 - Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym lub zamawiane za pośrednictwem innych metod komunikacji elektronicznej
  3.7 - Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 4. Sklep internetowy prowadzony jest przez PiMAGE Małgorzata Nałęcz z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 48/18 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej o numerze NIP 5432086643.
 5. Rejestracja konta na stronie Sklepu lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

 

II. Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie dokonywane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. Zamówienie można składać jako tzw. szybki zakup (bez rejestracji Użytkowniczki lub Użytkownika) lub dwuetapowo: poprzez rejestrację, a następnie złożenie zamówienia. Posiadanie konta w naszym sklepie pozwala na wgląd w historię zamówień a także korzystanie z okazjonalnych obniżek cen dla stałych Klientek i Klientów.
 3. Podanie danych określonych w pkt 2 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia w których nie zostały podane informacje określone w pkt 2 lub podane informacje są niepełne, nie są przyjmowane do realizacji.
 5. Na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia oraz zawierająca informacje na temat danych rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zamówiony towar.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia. W takiej sytuacji powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania modyfikacji zamówienia. 
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 8. Koszt wymiany na inny rozmiar/model jest negocjowany indywidualnie. Przy wymianie na inny rozmiar/model Klient ponosi koszt wysyłki kurierem.
 9. Podczas wymiany brana jest pod uwagę cena w dniu zakupu produktu.
 10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia sklep zobowiązuje się w ciągu 7-14 dni roboczych wysłać klientowi towar zgodnie z zamówieniem.     
 11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 12. Vouchery, kody rabatowe, kody newslettera itp. nie łączą się ze sobą. 
 13. Realizacja zamówień w czasie wyprzedaży może przekroczyć ponad 14 dni roboczych.                                                                                                                     

 III. Płatności i dostawa

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu są określone w polskich złotych (PLN) i zawierają wliczony podatek VAT. Do ceny towaru doliczane są dodatkowo koszty wysyłki.
 2. Nie ma możliwości dokonywania płatności za towar w walucie innej niż polski złoty (PLN).
 3. Dostawa towarów odbywa się na terytorium całej RP. W przypadku wysyłki towaru za granicę należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia warunków zamówienia oraz indywidualnych kosztów dostawy.
 4. Jedyną dopuszczalna formą płatności jest przedpłata na konto.
 5. Maksymalny termin oczekiwania na zapłatę wynosi 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 9. Towary wysyłane są za pośrednictwem Firmy kurierskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Nie dotyczy to zamówień, których adres dostawy znajduje się poza terytorium RP. W takich przypadkach ceny dostawy ustalane są indywidualnie.

 

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania mu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wpłacone przez niego pieniądze.
 2. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. W celu odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy, należy przesłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: info@pimage.pl, kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.
 4. Sklep dokona zwrotu w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Produkty oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, dlatego istnieje możliwość występowania niewielkich różnic w  między produktami wynikającymi z ich ręcznej produkcji. Produkt na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie. W przypadku produktu na indywidualne zamówienie nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

 

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora.
 2. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z Umową Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej. Należy opisać dokładnie rodzaj uszkodzeń lub w jakim zakresie towar nie jest zgodny z zawartą Umową.
 3. Formularz reklamacyjny wraz z towarem oraz  potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres e-mail: info@pimage.pl
 4. Towar powinien zostać odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, towar zostaje odesłany do Klienta wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy.
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. w przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru. koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, towar zgodnie z wyborem Klienta zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy egzemplarz, wolny od wad. W przypadku niemożności wymiany towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta, a następnie zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze strony Sklepu, w szczególności rejestracja konta i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania jej na stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć w drodze porozumienia.
 4. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w pkt I.3. Regulaminu.

 

Sf Close